شرکت فنون ریزتراشه میزان
  • محصول مورد نظر یافت نشد!!!!

لیتوگرافی کاهنده (ساخت ماسک شیشه ای)

لیتوگرافی کاهنده (ساخت ماسک شیشه ای) محتوا
مشخصات متقاضی (ضروری)
حضوریارسال
انتخاب جزئیات درخواست (ضروری)
آماده استنیاز به طراحی دارد
داردندارد
6LcmOdMdAAAAAJQK6EmlUsHmO18dnqx90PIaEVuU